Pentru buna desfăşurare a activităţii instanţei pe perioada stării de alertă, s-au stabilit măsurile de prevenţie referitoare la activitatea administrativ-judiciară, implementate la nivelul Tribunalului Brăila, Judecătoriei Brăila şi Judecătoriei Făurei, începând cu data de 15 mai 2020.

În interiorul sediilor instanţelor, purtarea măştii de protecţie facială de către toate persoanele din afara instituţiei, inclusiv de către avocaţi, este obligatorie, atât în afara cât şi înăuntrul sălilor de judecată. Dispozitivele de jandarmi care asigură paza vor refuza să permită accesul în sediul instanţei a persoanelor care nu poartă mască de protecţie facială. Completurile de judecată nu vor permite accesul sau, după caz, vor înlătura din sala de judecată persoanele care nu poartă mască de protecţie facială.

În această perioadă se interzice prezenţa în interiorul sediilor instanţelor a publicului, avocaţilor, reprezentanţilor, experţilor ori interpreţilor, cu excepţia persoanelor care sunt implicate în dosare de pe rolul instanţei respective sau care au activităţi administrative la compartimentele instanţelor ori baroului. În acest caz, prezenţa în sediu este permisă strict pe perioada desfăşurării respectivei activităţi.

Accesul justiţiabililor, avocaţilor, reprezentanţilor, experţilor, interpreţilor şi publicului în sediul instanţei pentru participarea la şedinţele de judecată este permis cu 15 minute înainte de ora la care este anunţată cauza. Dispozitivele de jandarmi vor proceda la aplicarea acestei dispoziţii, prin verificarea listei de şedinţă de la fiecare sală de judecată. Accesul avocaţilor, experţilor şi interpreţilor în sediul instanţelor este permis fără verificarea listelor de şedinţă.

Completurile de judecată, dispozitivele de jandarmi, grefierii care lucrează cu publicul şi Birourile de Informare şi Relaţii Publice vor face solicitări publicului pentru transmiterea actelor de procedură în formă electronică, pentru accesarea electronică a dosarelor şi pentru evitarea prezenţei neesenţiale în sălile de şedinţă, arhive, registraturi, centrele de relaţii cu publicul şi, în general, în sediile instanţelor.

Se va refuza accesul în sediul instanţei persoanelor care prezintă o temperatuă mai mare decât cea normală, măsurată cu termoscannerul. Aceste persoane vor fi îndrumate să ia legătura cu medicul de familie.

În sălile de şedinţă, completurile de judecată vor permite publicului să ocupe locurile în bănci, cu respectarea regulilor de distanţare socială şi păstrarea unui rând liber între două rânduri ocupate de justiţiabili. În vederea protejării sănătăţii angajaţilor şi justiţiabililor, Tribunalul Brăila a dispus achiziţionarea a trei termoscannere care vor fi folosite la poarta de acces a publicului, intrarea angajaţilor, din Palatul Administrativ si unul la Judecătoria Făurei. De asemenea, la toate sălile de judecată au fost montate panouri de plexiglas,, la posturile de lucru ale grefierilor,procurorilor, martorilor şi a celor care vor ocupa boxa acuzaţilor.Se vor stabili ore separate pentru judecarea câte unui lot de 6-10 dosare în materie civilă, respectiv 3-4 dosare în materie penală, ora de strigare a cauzei urmând a fi menţionată pe citaţiile emise.

Numărul de dosare care se vor judeca în lotul respectiv are caracter de recomandare şi va fi stabilit de fiecare complet de judecată astfel încât, în cazul şedinţelor mari, să nu se ajungă la un timp foarte lung de desfăşurare a şedinţei.

Dosarele în care părţile participă prin videoconferinţă vor fi programate într-un interval orar prioritar.

Pentru a nu se încălca dreptul la apărare al părţilor, nu se vor striga cauze mai devreme decât ora stabilită pentru judecată, cu excepţia situaţiei în care toate părţile sunt prezente sau este sigur că nu se vor prezenta.

Listele de şedinţă, cu indicarea orei de strigare a fiecărui dosar şi a audierii prin videoconferinţă, se publică pe portalul fiecărei instanţe cu cel puţin 1-2 zile înaintea celei în care urmează să se desfăşoare şedinţa.

Conform prevederilor Hotărârii Secţiei pentru Judecători a CSM nr. 734/12.05.2020, strigarea cauzelor pentru amânare fără discuţii se poate face doar în intervalul orar alocat grupului de cauze din care acestea fac parte. Lăsarea dosarelor la a doua strigare se încuviinţează de preşedintele completului de judecată, în intervalul orar prestabilit pentru grupul de cauze din care face parte şi cauza respectivă. Dispoziţiile art. 121 alin. (5) teza l din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti nu sunt aplicabile.

Şedinţele de judecată se desfăşoară începând cu ora 09:00, iar în cazuri excepţionale, ca de exemplu audierea prin videoconferinţă a persoanelor private de libertate, acestea se pot desfăşura începând cu ora 08:30.

În vederea igienizării şi aerisirii periodice a sălilor de şedinţă, se vor face pauze, de regulă, la orele 11:00 şi 13:00.

Pentru anul calendaristic 2020, vacanţa judecătorească este de o lună, în intervalul 01 – 31 august.

Pentru prevenirea răspândirii epidemiei COVID-19, instanţele şi completurile de judecată vor putea stabili măsuri precum: preschimbarea anumitor termene de judecată, limitarea numărului de dosare pe şedinţă, mărirea numărului de şedinţe de judecată, judecarea anumitor tipuri de obiecte urgente şi în perioada vacanţei judecătoreşti (01-31 august 2020), intercalarea dosarelor care se judecă cu citarea părţilor cu dosare care se judecă fără citarea părţilor, pauze de aerisire periodică a sălii de şedinţă, modificarea datei recomandate ori a termenului de fixare a primului termen de judecată în materie civilă.

Vor fi avute în vedere recomandările Secţiei pentru Judecători a CSM în ce priveşte condiţiile de lăsare a cauzei la a doua strigare, prezenţa grefierului în sala de şedinţă cu minim 10 minute înainte de începerea şedinţei, punerea la dispoziţie a dosarelor spre consultare, suspendarea şedinţei de judecată şi celelalte prevederi referitoare la modul de desfăşurare a şedinţelor de judecată.

Vor putea fi audiate prin videoconferinţă, atât în materie civilă cât şi în materie penală, părţile, reprezentanţii (avocaţi, consilieri juridici ş.a.), martorii, experţii, interpreţii şi ceilalţi participanţi care îşi dau acordul în acest sens, cu excepţia situaţiei în care legea instituie obligativitatea acestei modalităţi de audiere. Părţile care doresc să participe la şedinţă prin videoconferinţă vor aduce acest lucru la cunoştinţa instanţei printr-o cerere formulată cu cel puţin 1-2 zile înainte de data şedinţei de judecată. Neprezentarea părţii prin aplicaţia sau sistemul de videoconferinţă la ora stabilită pentru judecarea cauzei poate echivala cu lipsa acesteia la apelul făcut de grefier după strigarea cauzei.
În cazul apariţiei unor probleme tehnice neprevăzute care împiedică desfăşurarea videoconferinţei şi care nu sunt imputabile părţii respective, se recomandă amânarea judecării cauzei pentru a nu se aduce atingere dreptului la apărare al părţii. Se va continua audierea prin videoconferinţă, la toate instanţele şi la toate gradele dejurisdicţie, atât în materie penală cât şi în materie civilă, a persoanelor private de libertate, deţinute în penitenciare şi centre de reţinere şi arestare preventivă, cu respectarea dispoziţiilor procedurale incidente” se arată în comunicatul Tribunalului Brăila.

Se recomandă avocaţilor, experţilor, părţilor să depună documente la dosarul instanţei prin e-mail, fax, poştă sau servicii de curierat, nu personal.

Programul de lucru cu publicul (arhivă şi registratură) la Tribunalul Brăila şi instanţele din circumscripţie va fi modificat. Pentru respectarea distanţei minime obligatorii de protecţie de 1,5 metri între persoane, accesul publicului va fi limitat numeric în încăperile în care se lucrează cu acesta, după cum urmează:

Tribunalul Brăila – de luni până joi, în intervalul orar 09:30 – 11:30

Registratură – 1 persoană;

Arhivă – 2 persoane + 1 ghişeu dedicat avocaţilor, experţilor, interpreţilor. Pentru studiul dosarelor este permis accesul concomitent a doua persoane.

Timpul alocat pentru studiu de dosar se limitează la maxim 15 minute.

Judecătoria Brăila – de luni până joi, în intervalul orar 09.00 – 12.00

Arhiva + Registratura – 3 persoane

Timpul alocat pentru studiul dosarelor se limitează la maxim 10 minute.

Judecătoria Făurei – luni, marţi şi joi, în intervalul orar 09.00-11.00

Arhiva + Registratura – 2 persoane

Timpul alocat pentru studiu de dosar se limitează la maxim 15 minute, cu programare prealabilă.

Cererile adresate Biroului de Informare şi Relaţii Publice, arhivelor şi registraturilor vor fi transmise cu precădere pe cale electronică (prin e-mail sau fax), poştă sau servicii de curierat, iar răspunsul compartimentului va fi, de regulă, scanat şi transmis solicitantului pe cale electronică. Acolo unde nu se transmite răspunsul pe cale electronică, solicitantul va fi înştiinţat să se prezinte pentru ridicarea documentului sau va primi documentul prin poştă” se precizează în comunicatul transmis de Biroul de informare și relații cu publicul al Tribunalului Brăila.

Publicul este îndrumat să consulte dosarele instanţelor în formă electronică, prin intermediul paginii de internet http://portal.just.ro/113/SitePages/dosare.aspx?id_inst=113, instrucţiunile pentru public de accesare/folosire a dosarului electronic/comunicării electronice fiind disponibile în secţiunea „Acasă”.