Joi 20 februarie 2020, începând cu ora 9.00, la sala C.U.P. „Dunărea”, are loc sedința ordinară a Consiliului Local Municipal Brăila cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, pe anul 2020. – aviz Comisia nr.1

2. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea utilizării sumei de 15.000,00 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, pe anul 2020. – aviz Comisia nr.1

3. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2020. – aviz Comisia nr.1

4. Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind:  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA,  pe anul 2020. – aviz Comisia nr. 1

5. Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind:  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI ADMINISTRARE  PORTUARĂ Brăila,  pe anul 2020. – aviz Comisia nr. 1

6. Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind:  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ȘI A CIMITIRELOR Brăila,  pe anul 2020 – aviz Comisia nr. 1

7. Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind:  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ Brăila,  pe anul  –  aviz Comisia nr. 1 

8. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al A. ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA, pe anul 2020. – aviz Comisia nr. 1

9. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul – aviz Comisia nr. 1

10. Proiect de hotărâre inițiat de domnii consilieri locali Virginia-Loredana Badiu și Dan Păun, membri în A.G.A. la societatea ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA, pe anul – aviz Comisia nr. 1

11. Proiect de hotărâre inițiat de domnul consilier local municipal George Marius Caranica, membru în Adunarea Generală a Acţionarilor la ECO S.A. Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății ECO S.A. Brăila, pe anul 2020. – aviz Comisia nr. 1

12. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, pe anul – aviz Comisia 1

13. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Aprobarea contribuției Municipiului Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila, la dezvoltarea activității sportive a HANDBAL CLUB DUNĂREA BRĂILA în anul 2020. – avize Comisiile nr. 1 și 4

14. Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind: Aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Brăila pentru anul 2020. – avize Comisiile nr. 1 și 4

15. Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind: Aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu dizabilități încadrate în gradul grav de handicap, pentru anul – aviz Comisia nr. 4

16. Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind: Aprobarea listei de priorități, pentru anul 2020, cu solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe. – avize Comisiile nr. 2 și 4

17. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila. – avize Comisiile nr. 1 și 4

18. Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind: Aprobarea Studiului de oportunitate în vederea delegării gestiunii transportului public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Brăila – actualizat la nivelul anilor 2018 – 2019. – avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5 

19. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții <Consolidare, modernizare și dotare sală de sport Liceul Teoretic „Panait Cerna”, Municipiul Brăila>. – avize Comisiile nr. 1 și 2

20. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Aprobarea documentației tehnico – economice Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem de iluminat public pe strada Nae Ionescu, strada Petre Andrei, strada Anton Dumitriu (tronson între strada Nae Ionescu și strada Ilarie Voronca), strada Ilarie Voronca (tronson între strada Cantonului și strada Petre Andrei), strada Ion Lerescu (tronson între strada Cantonului și strada Petre Andrei), strada Forestieră (în spatele blocului 23), Cartier Hipodrom  – Complex Milenium – spațiu de joacă, Municipiul Brăila”. – avize Comisiile nr. 1 și 2

21. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic <Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon”> situat în Municipiul Brăila, Calea Călărașilor nr. 59, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila 325/30.09.2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice – Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 9, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 17004/12.12.2019. – avize Comisiile nr.1 și 2

22. Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind: Emiterea avizului consultativ pentru acordarea titlului de Colegiu Liceului Pedagogic ”D. P. Perpessicius” Brăila. – aviz Comisia nr. 4

23. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Preluarea de la Inspectoratul Școlar Județean Brăila a terenului în suprafață de 1679,00 mp real măsurat (1679,40 mp în acte) identificat cu NCP 16611, atribuit prin H.C.L.M. nr. 243/17.11.2006, pentru noua construcție a Grădiniței cu program normal nr. 40 și transmiterea acestuia în administrarea Colegiului Național ”Ana Aslan” – unitate cu personalitate juridică. – avize Comisiile nr. 1 și 2 

24. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Modificarea anexei la C.L.M. nr. 673/28.11.2019, referitoare la <Completarea Capitolul G, Subcapitolul G11 – „Rețea de iluminat public”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011 și completat prin H.C.L.M. Brăila nr. 167/29.06.2015, cu două noi poziții, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 11040/08.04.2019>. – avize Comisiile nr. 1 și 2 

25. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Completarea Capitolului K – „Statui și monumente”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, cu poziția nr. 38 – Lucrare din fontă ”Taur”. – avize Comisiile nr. 1 și 2

26. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Aprobarea Raportului de calcul întocmit de Societatea Niada Auditax Expert S.R.L. cu rezultatele reevaluării activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul public al Municipiului Brăila. – avize Comisiile nr. 1 și 2

27. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Aprobarea Raportului de calcul întocmit de Societatea Niada Auditax Expert S.R.L. cu rezultatele reevaluării activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul privat al Municipiului Brăila. – avize Comisiile nr. 1 și 2

28. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Exprimarea acordului de principiu pentru achiziționarea terenului în suprafață de 316,00 mp, situat în Brăila, strada Fața Portului nr. 1, lot 1/2, NCP 94858. – avize Comisiile nr. 1 și 2

29. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila. – aviz Comisia nr. 2

30. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Completarea anexei 4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 – „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”. – aviz Comisia nr. 2

31. Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind: Prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru suprafețele locative cu destinația de locuințe, aflate în proprietatea Municipiului Brăila și administrate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și Cimitirelor Brăila.- avize Comisiile nr. 1 și 2

32. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Închirierea prin încredințare directă a terenului în suprafață de 4,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, Calea Călărașilor lângă Oficiul Poștal nr. 10, în vederea extinderii construcției existente. – avize Comisiile nr. 1 și 2

33. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017. – avize Comisiile nr. 1 și 2

34. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a terenului în suprafață 34,00 mp situat în Brăila, Cartier Hipodrom, Complex Microhală, lot 2/1. – aviz Comisia nr. 2

35. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila. – aviz Comisia nr. 2

36. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Completarea C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”. – avize Comisiile nr. 1, 2 și 5

37. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 173,00 mp, indiviz din suprafața de 253,00 mp real măsurat (256,00 mp din acte), situat în Brăila, str. Nicolae Titulescu nr. 94A, NCP 94431, solicitantei ARNĂUT MARIȚA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acesteia. – avize Comisiile nr. 1 și 2

38. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind:Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 19,00 mp, situat în Brăila, str. Poet Mihu Dragomir nr. 11B, NCP 93882, solicitantului IGNATOV MIHAIL, în vederea extinderii construcțiilor situate pe terenul din str. Poet Mihu Dragomir nr.11. – avize Comisiile nr. 1 și 2

39. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 20,00 mp, situat în Brăila, str. Poet Mihu Dragomir nr. 10B, NCP 93881, solicitanților LUPU ION și LUPU NATALIEA, în vederea extinderii construcțiilor situate pe terenul din str. Poet Mihu Dragomir nr.10. – avize Comisiile nr. 1 și 2

40. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 21,50 mp indiviz din suprafața de 229,00 mp, situat în Brăila, str. Lupeni nr. 47 lot 1, NCP 14149, solicitanților UZUNEANU COSTICĂ, LUPAȘCU MAGDALENA și GHEORGHE CRISTIAN, teren pe care se află amplasate construcțiile C2/2 și C3, proprietatea acestora. – avize Comisiile nr. 1 și 2

41. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Câmpului nr. 96G, în suprafaţă de 300,00 mp, NCP 85141, constituit prin H.C.L.M. Brăila 266/30.09.2008 în favoarea doamnei IANCU NICOLETA. –  aviz Comisia nr. 2                   

42. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila,str. Albă nr. 5 – NCP 8588. – avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5

43. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bdul Alexandru Ioan Cuza nr. 43, Corpuri C1, C14, C15, C16, C17 cu terenul aferent + teren indiviz – NCP 80979. – avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5

44. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. 1 Decembrie 1918 nr. 113, corp C1, ap. 1(S+P) + corp C2 și teren NCP 80649.- avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5

45. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea inițierii procedurii de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație în funcție ai COMPANIEI DE UTILITĂȚI PUBLICE „DUNĂREA” BRĂILA S.A., care au solicitat reînnoirea mandatului, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. – aviz Comisia nr. 5

46. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie

47. Alte probleme.

Articolul precedentAnul trecut IGI a emis 29.800 de avize de angajare/detașare a străinilor
Articolul următorPrefectul vrea să modernizeze clădirile în care își au sediile Serviciile de Pașapoarte și Înmatriculări